Zoznam služieb - PERSSON s.r.o.

Go to content

Main menu:Outsourcing


Outsourcing process

Komplexný produkt prevzatia vybraných činnosti vo Vašej spoločnosti. Následne tieto činnosti budú pre Vás v plnom rozsahu vykonávať profesionálne školení naši pracovníci. Je vhodný pre spoločnosti, ktoré sa sústredia na optimalizáciu nákladov ľudských zdrojov ako jednej z kľúčových konkurečných výhod.


Výhody outsourcing-u

• zníženie mzdových a režijních nákladov

• minimalizácia investícií v outsourcovaných oblastiach

• zvýšenie efektivity a vytvorenie konkurenčnej výhody

• vyššia flexibilita pri zmene trhových podmienok

Telemarketing campaigns & projects

Kvalitná komunikácia so zákazníkmi je významnou súčasťou fungovania každej spoločnosti. Outsourcingom Vám pomôžeme zredukovať a optimalizovať Vaše náklady a vytvoriť stabilný vzťah s Vašimi zákazníkmi na vyššej kvalitatívnej úrovni.Aktívny telemarketing

• aktívny predaj

Vyselektujeme vhodnú cieľovú skupinu, ktorú následne oslovíme, profesionálnou a nenútenou formou Vás odprezentujeme, resp. priamo ponúkneme Vaše služby a produkty.

• marketingové kampane a prieskumy trhu

Podpora pri zostavovaní cieľového segmentu zákazníkov, jeho telefonické kontaktovanie podľa pripraveného scriptu , alebo prostredníctvom e-mailov

• prieskumy spokojnosti zákazníka

Vďaka prieskumom Vám dokážeme zistiť povedomie o vašej spoločnosti alebo značke, spokojnosť vašich klientov s poskytovanými službami, alebo účinnosť reklamnej kampane. Takýto spôsob Vám pomôže pri príprave a rozhodovaní budúcich marketingových aktivít.

• early collections

aktívne telefonické kontaktovanie zákazníkov, ktorí uhrádzajú doručené faktúry od klienta pravidelne po lehote splatnosti s cieľom zrýchlenia úhrad faktúr vymáhanie pohľadávok, vymáhanie dlhodobých a krátkodobých pohľadávok pre klientov za minimálnych nákladov s následnou informáciou o ďalšom právnom postupe


Pasívny telemarketing

• Infolinky

Poskytovanie všeobecných a odborných informácií o spoločnosti, produktoch, projektoch , a aktualitách. Spolupráca na tvorbe customer relationship managment systemu klienta.

• SERVICEDESK / HELPDESK

Poskytovanie odborného poradenstva prostredníctvom kontaktovaného odborne školeného teleoperátora, ktorý spoločne s klientom identifikuje zdroj problému, a poskytuje odbornú pomoc pri jeho odstránení.

• HOT LINE / technická podpora pre zákazníkov /

Príjem požiadaviek na neodkladný technický zásah, informácie, ktoré sú evidované a ktorým vďaka systémovo nastaviteľným parametrom a  ID je možné, pri ich vybavovaní, prideľovať prioritu

• Objednávkové linky

V prípade elektronického internetového obchodu Vám zabezpečíme predajnosť jednotlivých produktov prostredníctvom živého operátora. Operátori okrem telefonickej podpory môžu denne spravovať na Vašom elektronickom obchode cenníky, pridávať nové produkty a upravovať aktuálne akcie.

Outsourcing správy a vymáhania pohľadávok

Efektívne vymáhanie pohľadávok je základným predpokladom pre správne riadenie finančných tokov  firmy a zahŕňa aj oblasť právneho auditu pohľadávok a mandátnej správy pohľadávok. Poskytujeme tiež poradenstvo pri postúpení pohľadávok a pri ich nadobúdaní. Súčasťou služieb v oblasti vymáhania pohľadávok je samozrejme i zastupovanie klientov v prípade súdneho i mimosúdneho vymáhania pohľadávok, v exekučnom konaní a pri dobrovoľných dražbách. Naše skúsenosti zahŕňajú súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok proti rozsiahlemu portfóliu dlžníkov.

Outsourcing mzdovej a personálnej agendy

Vedenie mzdovej a personálnej agendy v zmysle platných právnych noriem. Komplexný outsourcing  mzdovej a personálnej agendy obsahuje nasledovné činnosti:

Mzdová agenda

spracovanie miezd podľa predložených podkladov ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti a zdravotného poistenia vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti komunikácia so sociálnou a zdravotnou poisťovňou


Personálna agenda

príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv prihlášky a odhlášky zamestnancov vedenie personálnej evidencie


Direct mailing

Hromadné rozosielanie e-mailov, SMS správ , korešpondencie vrátane kompletizácie a balenia, spracovávanie prichádzajúcich e-mailov, SMS správ

Výroba piva a sladu

 
Back to content | Back to main menu